Reklamačný poriadok

 1. Práva zo zodpovednosti za závady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

 2. Na celý sortiment je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.

 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.Nepoškodenie tovaru, respektíve neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho a to buď na email: eshop@pinkyclub.sk, alebo tel.č: 0915 541 351.

 4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po prejavení sa závady.

 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

 2. Reklamovaný tovar musí byť predložený kompletný, bez chýbajúcich častí inak tovar nie je možné reklamovať.

 3. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže namiesto odstránenia závady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol zákazník tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak zákazník nemôže pre opätovnú závadu po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú závadu, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť nová záručná doba na tovar.

 4. Práva zo zodpovednosti za závady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 5. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list, sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa na tovare v záručnej dobe vyskytne závada, aby mohol zákazník uplatniť reklamáciu, výrobok a doklady je povinný predložiť predávajúcemu.

 6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 7. Náklady na dopravu pri zaslaní reklamácie hradí zákazník, zaslanie reklamácie späť hradí internetový obchod www.pinkyclub.sk. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady, alebo odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

 8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 10. Na darovaný tovar sa nedá uplatniť reklamácia a nevzťahuje sa naň záručná doba.

 11. Adresa na uplatnenie reklamácie:

ESHOP PINKY, s.r.o.
Rázusova 49
040 01 Košice
Slovenská republika

Reklamačný formulár : 

https://ipdf.sk/download/e/82sA8KwlkXf7fs1qWgZSzg